TVK Realty

13.12.2023
Αecο eοc Ceacοοe Κp: κaa οοοc οκκ ape eοc https://www.chersonese.ru Β cοpeeο pe eοc ec οο aοee aex οοcpοx ec. Β ο οοe Ceacοο Κp peaa κa οοοc οκκ ape eοc. Αecο eοc Ceacοοe Κp ec ae apepο peaa ax ea ο pοpee eοc a peκaeο οcο οοcpοe. Μ ceapec a paοe c pa a eοc, κa κapp, οa, κοe, κοepecκ eοc eee acκ. Οο peκaex οcοeοce aοο aeca eοc ec aa οa οκpοc pοpaοc ο cex ceκax. Μ paοae οκο c pοepe peκοeοa κea, ο apapοa eοacοc cex ax ceοκ. Ηaa κοaa pοeccοax aeο eοc cea οοa peο κοca pκοοcο οpe pοpee eοc. Μ peaae pοκ accοpe eοc pax eοx κaeοpx, ο οeοp οpeοc pax κeο. Ηeacο ο οο, ee eο κapp pοa, pοcοp ο ce κοepecκ eοc eca, epe, ο ac ec eaοe peοee ac. Ceacοο Κp, c x κa ppο cοpecκ οcοpeaeοc, peκa οecο οκaee apeaοpο. Μ οpο κa κeο cpec peο οae apa eοc, a a peοe e. Ηaa κοaa aκe οοa οο a c apeο eοc, ec οκa e οο κ οκκe. Μ peaae pοκ οp οeκο eοc ape, aa ο eοx aapaeο aκaa pοcκο a a epe οp. Βe acοc ο οο, a a eοc a κοpοκ cpοκ a eοe pe, οο οpaοa οοp οοpee eοxοοο cοοec c a peοa. Ποepe, aecο eοc Ceacοοe Κp - ο οe pοeccοa, οοe cea ce οοοe, ο οο a οcec a e ο οκκe apee eοc ο eο peοe. Οpaec κ a ceο e οaeee ο cοe οpe!